obchodné podmienky

1. DEFINÍCIE
 

1.1. Obchodné podmienky sú tieto podmienky, ktoré upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa súvisiace s predajom a kúpou Služieb prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na Webstránke.

1.2. Poskytovateľ je meducate s.r.o. so sídlom Záhradnícka 4845/93, 821 08 Bratislava, IČO: 53 425 014, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 149349/B.

1.3. Užívateľ je záujemca o uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorý v súlade s týmito Obchodnými podmienkami doručí Poskytovateľovi Objednávku alebo osoba, ktorá už Kúpnu zmluvu uzatvorila, a to vždy podľa toho, ako to vyplýva z kontextu príslušného ustanovenia týchto Obchodných podmienok. Pojmom “Užívateľ” je v týchto Obchodných podmienkach myslený akýkoľvek Užívateľ, t.j. či Užívateľ – spotrebiteľ, či Užívateľ – podnikateľ.

1.4. Užívateľ – spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.5. Užívateľ – podnikateľ je :

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.6. Zmluvné strany sú Poskytovateľ a Užívateľ

1.7. Kúpna zmluva je zmluva uzavretá medzi Užívateľom a Poskytovateľom na základe Objednávky Užívateľa zadanej prostredníctvom Webstránky, ktorej predmetom je kúpa Služby špecifikovanej Užívateľom v Objednávke.

1.8. Webstránka je webová stránka www.meducate.sk, www.meducate.cz a www.meducate.eu prevádzkovaná Poskytovateľom.

1.9. Služba je súhrn softvérových nástrojov a elektronického obsahu ponúkaný Poskytovateľom za Kúpnu cenu a na časové obdobie uvedené na Webstránke.

1.10. Objednávka je prejav vôle Užívateľa uskutočnený prostredníctvom Webstránky, pričom z uvedeného prejavu vôle Užívateľa je zrejmé, že Užívateľ si od Poskytovateľa objednal Službu, ktorá je bližšie špecifikovaná na Webstránke.

1.11. Kúpna cena je výsledná cena, ktorú je Užívateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi za Objednávku. Tvorí ju súčet ceny Služby a prípadne iných nákladov, poplatkov a zliav vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní (ak sa uplatňujú) uvedených na Webstránke v čase odoslania Objednávky Užívateľom Poskytovateľovi.

1.12. Užívateľský účet je užívateľské webové rozhranie sprístupnené Poskytovateľom prostredníctvom siete internet na Webstránke Užívateľovi najmä za účelom prístupu k objednaným Službám.

2. OBJEDNANIE SLUŽBY A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Užívateľ si objednáva Službu prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára (ďalej len “formulár”) uvedeného na Webstránke spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku.

2.2. Užívateľ úplne a pravdivo vyplní všetky požadované údaje uvedené vo formulári. Pred definitívnym odoslaním formulára má Užívateľ možnosť údaje do neho zadané skontrolovať. Užívateľ potvrdí Objednávku tlačidlom ,,Objednať s povinnosťou platby“. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Poskytovateľovi a bude obsahovať minimálne všetky údaje označené ako povinné. Odoslaná Objednávka je návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Užívateľa.

2.3. Odoslaním Objednávky Užívateľ zároveň prehlasuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom, že s oboma v plnom rozsahu súhlasí, a že v deň odoslania objednávky dovŕšil minimálne 16 rokov.

2.4. Odoslanou Objednávkou je Užívateľ viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Poskytovateľovi skôr, ako odošle e-mail s akceptáciou Objednávky Kupujúcemu.

2.5. Poskytovateľ oznámi telefonicky alebo zašle na e-mailovú adresu Užívateľa uvedenú v Objednávke e-mail s akceptáciou Objednávky Užívateľa (ďalej len „akceptácia“). Automaticky zasielané oznámenie o prijatí Objednávky informačným systémom Poskytovateľa sa nepovažuje za záväzné akceptovanie Objednávky.

2.6. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Poskytovateľa Užívateľovi.

2.7. Poskytovateľ je vždy oprávnený v závislosti od charakteru Objednávky Užívateľa – počtu Služieb, výšky Kúpnej ceny a podobne, žiadať od Užívateľa zaplatenie Kúpnej ceny vopred alebo autorizáciu (ďalšie potvrdenie) Objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade, ak Užívateľ túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Poskytovateľom nevykoná, Kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia Kúpnej zmluvy plnili.

2.8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Užívateľovi v prípade, že objednané Služby z akýchkoľvek príčin nie je schopný poskytnúť Užívateľovi v dodacej lehote (napr. technický problém neumožňuje Službu poskytnúť a pod.) O tejto skutočnosti bude Poskytovateľ bez zbytočného odkladu informovať Užívateľa s ponukou náhradného plnenia (poskytnutie objednanej Služby od iného termínu, poskytnutie inej – porovnateľnej Služby a pod.) Neakceptovaním ponúknutého náhradného plnenia Užívateľom sa jeho Objednávka zrušuje.

2.9. Poskytovateľ je viazaný svojou ponukou Služby vrátane jej ceny od odoslania akceptácie Užívateľovi až do doby poskytnutia Služby Užívateľovi, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou Objednávkou je Užívateľ viazaný do momentu poskytnutia Služby, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY
 

3.1. Užívateľ je povinný za Službu, ktorej Objednávka bola akceptovaná Poskytovateľom, riadne a včas zaplatiť Kúpnu cenu.

3.2. Kúpnu cenu hradí Užívateľ Poskytovateľovi niektorým zo spôsobov platby, ktorý si zvolil v Objednávke, teda:

a) platbou vopred bankovým prevodom,
b) platbou platobnou kartou prostredníctvom on-line platobnej brány bez automatického obnovovania Kúpnej ceny alebo
c) platbou platobnou kartou prostredníctvom on-line platobnej brány s automatickým platením (obnovovaním) Kúpnej ceny.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo neponúkať všetky vyššie uvedené spôsoby platby, príp. pri niektorých typoch Služieb, ktoré si Užívateľ plánuje objednať, ponúkať iba vybrané spôsoby platby.

3.3. V prípade platby podľa bodu 3.2 písm. a) sa Objednávka považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu Poskytovateľa. Pokiaľ pri tomto spôsobe platby Užívateľ neuhradí Objednávku do 5 pracovných dní od zaslania akceptácie Objednávky Poskytovateľom, môže Poskytovateľ Objednávku zrušiť.

3.4. V prípade platby podľa bodu 3.2. písm. b) a c) sa Objednávka považuje za uhradenú okamihom úspešného ukončenia procesu platby, ktoré je Užívateľovi oznámené elektronickou formou prostredníctvom e-mailu.

3.5. V prípade platby podľa bodu 3.2. písm. c) Užívateľ súhlasí s automatickým platením (obnovovaním) Kúpnej ceny bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty. Spôsob platby s automatickým platením (obnovovaním) Kúpnej ceny sa stanovuje na dobu neurčitú s tým, že Užívateľ môže tento spôsob platby kedykoľvek zrušiť prostredníctvom svojho Užívateľského účtu. Frekvencia automatického platenia (obnovovania) Kúpnej ceny je uvedená v popise každej Služby s týmto spôsobom platby na Webstránke Poskytovateľa. Užívateľ zároveň berie na vedomie, že číslo platobnej karty Poskytovateľ nebude uchovávať. V prípade zvolenia automatického platenia (obnovovania) Kúpnej ceny Užívateľ výslovne súhlasí s automatickým obnovovaním poskytovania Služby vždy na predplatené obdobie a Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje zachovať Kúpnu cenu za automatické obnovenie Služby vo výške Kúpnej ceny uhradenej Užívateľom v deň prvej úhrady Kúpnej ceny za danú Službu počas celého trvania predplateného obdobia.

3.6. V prípade zrušenia automatického platenia (obnovovania) Kúpnej ceny Užívateľom, Užívateľ dňom nasledujúcim po vypršaní predplateného obdobia stráca nárok na zachovanie výšky Kúpnej ceny za automatické obnovovanie Služby podľa bodu 3.5.

3.7. Faktúra vystavená Poskytovateľom, ktorá bude zaslaná Užívateľovi elektronicky po uhradení Objednávky, slúži zároveň i ako daňový doklad.

4. SPRÍSTUPNENIE A POSKYTOVANIE SLUŽBY
 

4.1. Potvrdením Objednávky Služby stlačením tlačidla ,,Objednať s povinnosťou platby“ sa Užívateľovi založí na Webstránke Užívateľský účet. Užívateľ si môže Užívateľský účet založiť aj bez Objednávky. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Užívateľské meno je totožné s e-mailovou adresou Užívateľa a heslo si Užívateľ zvolí pri registrácii alebo pri prvej Objednávke. 

4.2. Založením Užívateľského účtu bez Objednávky Užívateľ prehlasuje, že v deň založenia Užívateľského učtu dovŕšil minimálne 16 rokov.

4.3. Užívateľské meno spolu internetovým odkazom na prihlásenie do Užívateľského účtu obdrží Užívateľ automaticky elektronickou formou v samostatnom e-maili zaslanom na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii alebo v Objednávke, v prípade založenia Užívateľského účtu prostredníctom Objednávky spolu s automaticky zasielaným oznámením o prijatí Objednávky informačným systémom Poskytovateľa.

4.4. Služba v rozsahu Objednávky bude Užívateľovi sprístupnená na Webstránke prostredníctvom Užívateľského účtu bezodkladne po uhradení Kúpnej ceny.

4.5. V súvislosti s poskytovaním Služby je Poskytovateľ povinný najmä:

a)    zabezpečovať funkčnosť a dostupnosť Webstránky, 
b)    pravidelne aktualizovať programové vybavenie Webstránky, a to z hľadiska funkčnosti aj bezpečnosti Webstránky,
c)    vykonávať opatrenia na zníženie alebo úplné odstránenie možných výpadkov v poskytovaní Služby,
d)    vykonávať plánované preventívne odpojenie poskytovanej Služby s cieľom kontroly, údržby či výmeny hardvéru, prípadne nastavenia alebo aktualizácie programového vybavenia Webstránky (ďalej len „odstávka Služby“),
e)    vopred informovať o plánovanej odstávke Služby na Webstránke, prípadne e-mailom alebo inou vhodnou formou upovedomiť o tom dotknutých Užívateľov,
f)    oznámiť Užívateľovi bez zbytočného odkladu prípadné plánované obmedzenia, prerušenia alebo zmeny v poskytovaní Služby alebo plánované opatrenia prevádzkované v sieti Internet a na zariadeniach Poskytovateľa alebo tretej osoby, ktoré môžu ovplyvniť poskytovanie Služby,
g)    poskytovať Užívateľovi pomoc a technickú podporu prostredníctvom kontaktného formulára.

4.6. V súvislosti s posktovaním Služby je Poskytovateľ oprávnený najmä:

a)    dočasne alebo natrvalo a bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť poskytovanie Služby, pokiaľ Užívateľ porušil povinnosti podľa Kúpnej zmluvy alebo týchto Obchodných podmienok, najmä nezaplatil dojednanú Kúpnu cenu v lehote jej splatnosti alebo porušil povinnosti podľa čl. 2.2., 2.4 a 4.8 Obchodných podmienok, až do času, kým nebude Užívateľom vykonaná náprava,
b)    zablokovať prístup k Užívateľskému účtu alebo zrušiť Užívateľský účet v prípade, keď Užívateľ svoj Užívateľský účet po uplynutí obdobia, na ktoré si Služby objednal dlhšie ako 90 dní nevyužíva (t.j. neprihlásil sa do svojho Užívateľského účtu), 
c)    zaviesť dodatočné spôsoby ochrany Služby, ak je to potrebné z dôvodu zvýšenia jej ochrany alebo z dôvodu ochrany Užívateľa, pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvolá dodatočné finančné náklady na strane Užívateľa,
d)    informovať Užívateľa o novinkách týkajúcich sa Služby a iných aktivitách Poskytovateľa e-mailom alebo iným vhodným spôsobom; takáto informácia sa nepovažuje za nevyžiadanú poštu (spam),
e)    jednostranne obmeniť alebo zmeniť funkčnú alebo technickú špecifikáciu Služby, alebo vylepšiť užívateľské rozhranie na prístup k Službe, pokiaľ je táto obmena, zmena alebo vylepšenie v súlade s najnovšími odbornými poznatkami v príslušnom odbore alebo nesporne prispeje k užívateľskému komfortu pri využívaní Služby.

4.7. Užívateľ je oprávnený najmä
 
a)    využívať Služby poskytované Poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto Obchodných podmienkach, v ich využívaní nebyť nijako rušený iným Užívateľom alebo treťou osobou alebo Poskytovateľom,
b)    žiadať vrátenie pomernej časti Kúpnej ceny za dobu neposkytovania Služby v prípade zavinenia Poskytovateľom, a to do jedného mesiaca od prerušenia poskytovania Služby, alebo na predĺženie doby poskytovania Služby o dvojnásobok počtu hodín zaokrúhleného na celé dni nahor, na ktoré sa Služba v predplatenom období neposkytovala vinou Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov, ktoré trvalo dlhšie ako 1 hodinu, pokiaľ sa nedohodli inak,
c)    obracať sa so svojimi žiadosťami a pripomienkami na Poskytovateľa, a to prostredníctvom kontaktného formulára na Webstránke, telefonicky alebo e-mailom,
d)    byť  úplne a pravdivo informovaný o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a stabilitu Služieb poskytovaných Poskytovateľom, a to v dostatočnom časovom predstihu, pokiaľ je takéto poskytnutie informácií vzhľadom na okolnosti a pomery možné a očakávateľné.
 

4.8. Užívateľ je povinný najmä:

a)    nevyužívať Služby spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších Užívateľov Poskytovateľa pri využívaní týchto Služieb, či inak neprimerane obmedzoval Poskytovateľa,
b)    pri akejkoľvek zmene bezodkladne aktualizovať osobné a/alebo kontaktné údaje uvedené v Užívateľstvom účte,
c)    zachovávať mlčanlivosť ohľadom údajov potrebných na prístup do jeho Užívateľského účtu,
d)    neumožniť využívanie Užívateľského účtu tretím osobám,
e)    bez súhlasu Poskytovateľa nijakým spôsobom nešíriť a nesprístupňovať, prostredníctvom internetu alebo fyzicky, akýkoľvek obsah stiahnutý z Webstránky,
f)    nesprostredkovávať alebo neposkytovať Služby poskytnuté Poskytovateľom tretej osobe bez súhlasu Poskytovateľa,
g)    strpieť dočasnú nedostupnosť Webstránky, Užívateľského účtu, niektorej Služby alebo všetkých Služieb v dôsledku plánovanej odstávky Služby alebo Služieb alebo z iných dôvodov, o ktorých bol riadne a včas vopred upovedomený.
 
5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
 

5.1. Užívateľ – spotrebiteľ berie na vedomie, že všetky Služby poskytované Poskytovateľom majú charakter elektronického obsahu iného ako na hmotnom nosiči, ktorého poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Užívateľa – spotrebiteľa a Užívateľ – spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

5.2. V časovom období medzi odoslaním Objednávky podľa bodu 2.2. týchto Obchodných podmienok a uhradením Kúpnej ceny podľa článku 3. týchto Obchodných podmienok je Užívateľ – spotrebiteľ oprávnený od Kúpnej zmluvy (Objednávky) odstúpiť bez uvedenia dôvodu. Užívateľ – spotrebiteľ si môže odstúpenie od Zmluvy uplatniť prostredníctvom formulára umiestneného na webovej stránke Poskytovateľa v sekcii Reklamačný poriadok. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy doručí Užívateľ – spotrebiteľ Poskytovateľovi čo najskôr, a to písomne formou e-mailu zaslaného Poskytovateľovi na info@meducate.sk, listom zaslaným poštou na adresu Poskytovateľa, alebo listom doručeným na adresu Poskytovateľa osobne.

5.3. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto Obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu Užívateľa – spotrebiteľa, dátum jeho Objednávky, presnú špecifikáciu Služby, dátum odstúpenia od Kúpnej zmluvy a v prípade listu aj podpis Užívateľa.

5.4. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak:

a) Užívateľ pri platbe bankovým prevodom neuhradí Objednávku do 5 pracovných dní od zaslania akceptácie Objednávky Poskytovateľom, alebo
b) Užívateľ pri platbe prostredníctvom on-line platobnej brány GoPay v priebehu procesu platby platbu vlastným rozhodnutím zruší alebo platba z iných dôvodov neprebehne úspešne, a ani po dohode s Poskytovateľom o zmene spôsobu platby na platbu bankovým prevodom neuhradí Objednávku do 5 pracovných dní od zaslania údajov potrebných pre uskutočnenie platby bankovým prevodom.
 
6. REKLAMÁCIE
 

6.2. Pomoc a podpora poskytovaná Poskytovateľom Užívateľovi na základe jeho žiadosti o pomoc prostredníctvom kontaktného formulára, telefonátu, chatu alebo iným on-line spôsobom nie je reklamáciou.

6.3. Pokiaľ Užívateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu.

6.4. Ak Poskytovateľ na žiadosť o nápravu podľa odseku 6.3 tohto článku odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Užívateľ – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

6.5. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov podľa odseku 6.4 tohto článku Obchodných podmienok s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

6.6. Ak sú na alternatívne riešenie sporu podľa odsekov 6.4 a 6.5 tohto článku Obchodných podmienok príslušné viaceré subjekty, Užívateľ – spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

7.1. Užívateľ – spotrebiteľ podpisom Kúpnej zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, dátum narodenia a číslo identifikačného dokladu sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe:

7.1.1.    spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ – spotrebiteľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Kúpnej zmluvy na základe žiadosti Užívateľa – spotrebiteľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“),
7.1.2.    spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Poskytovateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, a
7.1.3.    spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Poskytovateľ.

7.2. Poskytovateľ zhromažďuje, uchováva a prostredníctvom iných spracovateľských operácií spracúva osobné údaje Užívateľa – spotrebiteľa na účely:

7.2.1.     plnenia zákonných povinností, najmä z oblasti vedenia účtovníctva (meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia),
7.2.2.     neskoršej komunikácie s Užívateľom – spotrebiteľom v súvislosti s poskytovanou Službou (meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa), aj
7.2.3.    pre potreby vlastného marketingu svojich Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa).

7.3. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

7.4. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah alebo účel uvedený v bode 7.1. a 7. 2 týchto Obchodných podmienok a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnymi základmi uvedenými v bode 7.1. týchto Obchodných podmienok, len na základe:

7.4.1.    predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom – spotrebiteľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu (10 rokov). Užívateľ – spotrebiteľ má právo takto udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi, alebo
7.4.2.    povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci.

7.5.  Poskytovateľ sa zaväzuje nespracúvať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú na účely poskytovania Služieb poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je povinný informovať Užívateľa – spotrebiteľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Kúpnej zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť.

7.6.  V prípadoch keď je voľba príjemcu osobných údajov na Prevádzkovateľovi, ten pri výbere týchto partnerov vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

7.7. Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

7.8. Príjemcov osobných údajov spracúvaných Poskytovateľom možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

7.8.1.    obchodní partneri zabezpečujúci fyzický a programový servis informačných technológií Poskytovateľa, najmä informačných systémov, počítačových programov a serverov, potrebných pre poskytovanie Služieb,
7.8.2.    obchodní partneri zabezpečujúci Služby v oblasti reklamy a marketingu Poskytovateľa,
7.8.3.    obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností Poskytovateľa v oblasti právnych služieb, personalistiky, daní, auditu a účtovníctva,
7.8.4.    registračné autority pri výkone podnikateľskej činnosti Poskytovateľa,
7.8.5.    orgány verejnej správy, v prípadoch keď Poskytovateľovi vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, súdni exekútori).

7.9. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa – spotrebiteľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa – spotrebiteľa pred ich stratou, poškodením, zničením alebo akýmkoľvek iným protiprávnym spracovaním.

7.10.  Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi – spotrebiteľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

7.10.1.    Identifikačné údaje Poskytovateľa: meducate s.r.o. so sídlom Záhradnícka 4845/93, 821 08 Bratislava, IČO: 53 425 014, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 149349/B; Poskytovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: info@meducate.sk alebo telefonicky na čísle: +421 910 931 970.
7.10.2.    Kontaktné údaje zodpovednej osoby: meducate s.r.o., Záhradnícka 4845/93, 821 08 Bratislava, e-mail: info@meducate.sk, tel.:+421 910 931 970.
7.10.3.    Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 7.1. tohto článku.
7.10.4.    Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 7.1. tohto článku.
7.10.5.    V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti Užívateľovi – spotrebiteľovi informáciu.
7.10.6.    Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.
7.10.7.    Užívateľ – spotrebiteľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
7.10.8.    Užívateľ – spotrebiteľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
7.10.9.    Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 13.1. Užívateľom – spotrebiteľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.
 

7.11  Informácie o právach dotknutej osoby – Užívateľa- spotrebiteľa:
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba: Užívateľ – spotrebiteľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva:

7.11.1.    Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 13.12.
7.11.2.    Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
7.11.3.    Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
 
7.11.3.1.    osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
7.11.3.2.    dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
7.11.3.3.    dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
7.11.3.4.    osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
7.11.3.5.    je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
7.11.3.6.    sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou Služieb informačnej spoločnosti.
 
7.11.4.    Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
 
7.11.4.1.    dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
7.11.4.2.    spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
7.11.4.3.    Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
7.11.4.4.    dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 
Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
 
Na základe čl. 19 GDPR je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 
7.11.5.    Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 

7.11.6.    Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

7.12. Poskytnutie informácií dotknutej osobe: Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Tieto informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa tohto bodu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

Informácie podľa tohto bodu poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

7.13. Obmedzenie práv dotknutej osoby: O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR v spojení s § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

8. KOMUNIKÁCIA MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI
 

8.1. Poskytovateľ a Užívateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe Zmluvné strany. V prípade e-mailov sa kvôli hodnovernosti odosielateľa požaduje ich odosielanie Poskytovateľom z e-mailovej schránky uvedenej na Webstránke a Užívateľom z jeho e-mailovej schránky uvedenej v Objednávke. V prípade, ak niektorá zo Zmluvných strán nebude môcť odoslať potrebnú informáciu e-mailom z e-mailovej schránky podľa predošlej vety, odošle túto informáciu poštou, pričom môže zároveň druhej Zmluvnej strane oznámiť adresu svojej novej e-mailovej schránky.

8.2. Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené spôsobom ustanoveným v týchto Obchodných podmienkach a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane. Bežné informatívne oznámenia je možné zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky. Webové administračné rozhranie Služby je vždy prístupné cez určenú webovú stránku Poskytovateľa.

8.3. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenia poskytovania Služby alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (napr. nemožnosť doručenia zálohovej faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne neexistujúcu e-mailovú adresu). Kontaktná e-mailová adresa Užívateľa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná Užívateľom.

8.4. Užívateľ je povinný pri úhrade uvádzať správny variabilný symbol platby. V opačnom prípade Poskytovateľ nemusí Službu poskytnúť vzhľadom na nemožnosť identifikácie platby. Poskytovateľ vráti neidentifikované platby na účet príkazcu, pokiaľ je protiúčet k dispozícii. V prípade že do 14 dní od úhrady nedôjde k označeniu faktúry v administračnom rozhraní Služby do stavu „ZAPLATENÉ“, Užívateľ musí informovať Poskytovateľa o úhrade a poskytnúť informácie vedúce k úspešnej identifikácii platby (dátum úhrady, číslo účtu, banka príkazcu).

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 

9.1. Práva a povinnosti Užívateľa a Poskytovateľa sa riadia Kúpnou zmluvou (Objednávkou) a týmito Obchodnými podmienkami.

9.2. Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou Objednávky a Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť jej odoslaním prostredníctvom Webstránky Poskytovateľovi.

9.3. Oddeliteľnosť. Neplatnosť niektorého ustanovenia týchto Obchodných podmienok neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Obchodných podmienok, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

9.4.  Úplnosť Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi oboma Zmluvnými stranami v zmysle predmetu Kúpna zmluva a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú tej istej Služby, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

9.5.  Vzťah Kúpnej zmluvy a Obchodných podmienok. V prípade, že zmluvné dojednania medzi Zmluvnými stranami uvedené v Kúpnej zmluve (Objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami Obchodných podmienok, platia ustanovenia Kúpnej zmluvy pred ustanoveniami Obchodných podmienok. Pokiaľ Užívateľ a Poskytovateľ uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto Obchodných podmienok len v rozsahu, ktorý v Kúpnej zmluve nie je upravený inak.

9.6. Poskytovateľ je oprávnený tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom vo vzťahu k príslušnej Kúpnej zmluve bude platiť vždy tá verzia Obchodných podmienok, ktorá bola zverejnená na Webstráne ako platná a účinná verzia v čase odoslania Objednávky. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto Obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na Webstránke.

9.7. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa Zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

9.8. Tieto Obchodné podmienky boli na Webstránke zverejnené dňa 01.09.2020 a týmto dňom zároveň nadobúdajú platnosť a účinnosť.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Odbor výkonu dozoru
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27
tel. č.: 02/ 582 721 72, 02/582 721 04
fax č.: 02/ 582 721 70
kontaktný formulár SOI